Privacy Policy

 

Christelijke Muziekvereniging Prinses Margriet (hierna te noemen: Prinses Margriet) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Prinses Margriet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

 

Persoonsgegevens van leden worden door Prinses Margriet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het verstekken van informatie die betrekking heeft op de leden.

-          Het innen van de maandelijkse contributie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijvingsformulier voor leden;

-          Machtigingsformulier voor automatische incasso.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Prinses Margriet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres;

-          Postcode;

-          Woonplaats;

-          E-mailadres;

-          Geboortedatum;

-          Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Prinses Margriet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men lid is tot maximaal 7 jaar daarna.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

 

Persoonsgegevens van Donateurs worden door Prinses Margriet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het bezorgen van de donateurskaart en nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Het inschrijvingsformulier voor Donateurs;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Prinses Margriet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres;

-          Postcode;

-          Woonplaats;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Prinses Margriet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men donateur is tot maximaal 5 jaar daarna.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

 

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Prinses Margriet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Getekende sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam;

-          Tussenvoegsel;

-          Achternaam;

-          Adres;

-          Postcode;

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Prinses Margriet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men sponsor is.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Prinses Margriet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die binnen Prinses Margriet van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 

Secretariaat CMV Prinses Margriet

T.a.v. Marleen Kruidhof – Huisman

Maïsveld32

7951 XB Staphorst

secretariaat@cmvprinsesmargriet.nl

Rouveen Kaasspecialiteiten

Boertjes Makelaardij & Hypotheken

Buro de Haan

Stiso Isolatiewerken

Klaas Boer bouwadvies

De Boer Ingenieursbureau

Domein Installatietechniek

Slager Industriƫle Dienstverlening

Kin Machines

Mathil Kinderopvang

Groothuisbouw

Garage Korterink

Tuin ID Jarno Mussche

Steengoed ID

R. Veijer Bouw

Kin Techniek

Poortman Makelaars

KaGe Reclame

Kin & Boer - Multimontage

Hoeve Advies

Harry Brakke bouw & advies

G&A Computers

De Witte montage

Bisschop tapijt

Boer Staphorst

BKS meubelen

Copyright 2014 Muziekvereniging Prinses Margriet alle rechten voorbehouden